IT AUDIT Workshop for Non-IT Auditor

 

หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 7

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

 

         การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร อีกทั้งกฎหมายไอซีทีได้กำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ออกมาบังคับใช้ ได้แก่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น ข้อบังคับของกฎหมายไอซีทีดังกล่าวมีเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อสารสนเทศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีการนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถร้องขอการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวได้โดยหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (Certification Bodies) ผู้ตรวจสอบภายในของทุกองค์กรที่ได้รับหน้าที่ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงควรที่จะศึกษา เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในงานตรวจสอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

          หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกปฎิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะได้ฝึกเขียนรายงานการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอแนะการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งสมรรถนะ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชันโดยฝึกปฏิบัติการตรวจสอบในชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass ของสถาบันวิทยาการ สวทช.
 • บุคลากรด้านไอซีทีที่มีความสนใจในกระบวนการตรวจสอบภายใน
 • บุคคลสาขาอาชีพอื่นที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไอซีที และมีความสนใจในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บรรจง หะรังษี ดร.บรรจง หะรังษี
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate)
BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • แนวทางการบริหารจัดการ และการวางแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • Check List เทคนิคการตรวจสอบ Software Application บนระบบ SAP และ Data Center ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ISO/IEC 27001:2013
 • แนวทางการเขียนและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

หัวข้อการอบรม

 • เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
 • หลักการวิเคราะห์และการออกระบบ (System Analysis)
 • เทคนิคการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Workshop 1: การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ อาทิ Data Center
 • Workshop 2: การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิคของแอพพลิเคชั่น (Software Application) บนระบบ SAP (System Application Products)
 • การเขียนและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาหลักสูตร

      อบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 17.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

      23,540 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

      โปรโมชั่น!!

 • รับส่วนลด 15 %
  สำหรับท่านที่ลงทะเบียน 2 หลักสูตรพร้อมกัน (หลักสูตร IT Audit + หลักสูตร IT Audit Workshop)
  เหลือชำระเพียง 38,199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • รับส่วนลด 10 %
  สำหรับท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 1 - 13
  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18, 23 - 25, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม และ 2 - 4, 9 - 11 เมษายน 2555
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
  • รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556
  • รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557
  • รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
  • รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558
  • รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
  • รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560
  • รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
  • รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
  ท่านสามารถลงทะเบียนหลักสูตร IT Audit Workshop for Non – IT Auditor ได้ในราคาเพียง 21,186 บาท
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

      หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

         โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
         เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์)
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ