หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร

 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5
(Enterprise Architecture Workshop: EAW)


มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ระดับ
ได้แก่ กระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ


Key Highlights
 • เรียนรู้หลักการสร้างสถาปัตยกรรมระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • เข้าใจการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบที่บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมระบบกับแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรจากกรณีศึกษา
 • เจาะลึกแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบ บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • แนะนำ Software Tools ประเภท Open Source และการใช้งาน สำหรับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
 • ฝึกปฏิบัติเข้มข้นการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบจากกระบวนการและระบบงานทางธุรกิจที่ใช้เป็นกรณีศึกษาพร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในองค์กร

หลักการและเหตุผล

          การขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทฺธิภาพ การวางแผนความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับธุรกิจ (Business) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ องค์กรมองข้ามไป ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรตามมา อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้องและไม่ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์ขององค์กร
          การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรเป็นการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันใน 4 ระดับ ระหว่าง กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) ข้อมูล (Data) ระบบงาน (Application) และ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน (Related information technology) ที่รองรับกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถผลักดันให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและวิทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้
          หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ทราบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ฝึกปฏิบัติจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรจากกรณีศึกษา และสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเองได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ Framework องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ ความสำคัญและความจำเป็นของการมีสถาปัตยกรรมระบบต่อองค์กร
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รวมทั้งได้ศึกษาและทำความเข้าใจกรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีที และการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบร่วมกัน
 • เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงานกับองค์กรของท่านเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านไอซีทีในทุกระดับ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการด้านไอซีที
 • เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคด้านไอซีที เช่น ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานขององค์กร
 • ผู้ตรวจสอบไอซีที

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถจัดทำสถาปัตยกรรมระบบสำหรับองค์กร เพื่อบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 • ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ
 • ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
 • ทราบขั้นตอน กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทดลองฝึกปฏิบัติกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร

วิทยากรประจำหลักสูตร

ดร.บรรจง หะรังษี

ดร.บรรจง หะรังษี
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

ระยะเวลาการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 3 วัน)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 24,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10% เหลือเพียงท่านละ 22,050 บาท
                       (ออกใบเสร็จรับเงินรวมกัน 1 ใบ)

          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

          โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
          เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์), 81892 (คุณเมธภัค)
          คุณนิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 7492
          คุณเมธภัค วงษ์ตา โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5211 9709
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ