กำหนดการ


กำหนดการ
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 4
(Enterprise Architecture Workshop: EAW)

 

เวลา หัวข้อ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
09.00 - 12.00 น.    • นิยาม ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ
   • ความสำคัญและความจำเป็นของการมีสถาปัตยกรรมระบบต่อองค์กร
   • การอภิปรายความจำเป็นและความคาดหวังของการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบของผู้เข้ารับการอบรม
   • การประเมินความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
13.00 - 16.00 น.    • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีทีกับสถาปัตยกรรมระบบ
   • กระบวนการของโคบิตที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีทีและสถาปัตยกรรมระบบ
   • แนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมระบบ ผู้รับผิดชอบสถาปัตยกรรมระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   • กรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ด้านไอซีทีกับการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
09.00 - 12.00 น.    • ซอฟต์แวร์ทูลสำหรับใช้จัดทำสถาปัตยกรรมระบบ
   • การแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับใช้จัดทำสถาปัตยกรรมระบบใน Workshop
13.00 - 16.00 น.    • กรณีศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กรตัวอย่าง
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
09.00 - 12.00 น.    • Workshop 1: จัดทำสถาปัตยกรรมระบบด้านกระบวนการกับข้อมูล (1/2)
13.00 - 16.00 น.    • Workshop 2 (ต่อ): จัดทำสถาปัตยกรรมระบบด้านกระบวนการกับข้อมูล (2/2)

 

**หมายเหตุ: สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม