สถานที่อบรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกสำนักคอมพิวเตอร์ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดูแผนที่ขนาดใหญ่