Certificate for Cloud Specialists

 

หลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 3

สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เพื่อสนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย

Key Highlights

 • เรียนรู้การบริหารจัดการระบบ Cloud ทั้ง 5 ด้าน Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Services และ Cloud Security
 • ฝึกปฎิบัติการการติดตั้งระบบ Private Cloud ชั้นนำทั้ง OpenStack, VMware และ Microsoft Hyper-V และฝึกปฎิบัติการการใช้งาน Public Cloud
 • มุ่งเน้นพัฒนาระบบ Private Cloud ขององค์กรได้เอง เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
“Cloud Computing” เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังผลักดันนโยบาย Digital Economy แต่ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สิ่งนี้ประสบผลสำเร็จ คือ ต้องพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพในด้านนี้ให้มีจำนวนมากพอ พร้อมทั้งคุณภาพสูง ดังนั้น NSTDA, SIPA และคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกันจัดหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists เพื่อการนี้ ผมเห็นว่าหลักสูตรฯ นี้ เป็นหลักสูตรเดียวที่ตั้งใจสร้างผู้ชำนาญการในเทคโนโลยีนี้ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ  จึงขอสนับสนุนและเชิญชวนมาเข้าการอบรมนี้ เพื่อร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยด้วยกัน”

รศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
18 ธันวาคม 2557

 

          เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์อย่างแพร่หลาย ทำให้ Cloud Computing เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการพัฒนาเพื่อสามารถให้บริการได้ในหลายประเทศ เนื่องจากระบบ Cloud สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และประหยัดงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิทยาการ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันเปิดหลักสูตร “Certificate for Cloud Specialists” เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล เมื่อมีการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ และให้มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีการตื่นตัวอย่างมากในการนำคลาวด์มาใช้ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ประเทศไทยมีจุดแข็งมีความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคลาวด์ของอาเซียนและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีคลาวด์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านคลาวด์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์ให้กับบุคลากรด้านไอทีของประเทศ
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรไอทีด้านคลาวด์ของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการขยายตัวของความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
 • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านคลาวด์ที่พร้อมทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งให้บริการด้านคลาวด์หรือต้องการดำเนินโครงการริเริ่มเกี่ยวกับคลาวด์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่มีความรู้พื้นฐานทางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
 • ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารระบบเครื่อง (system administrator) หรือผู้บริหารระบบเครือข่าย (network administrator) หรือบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์

ทีมวิทยากรหลัก

ทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์
สาขาความเชี่ยวชาญ Security and Parallel Computing
ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ
สาขาความเชี่ยวชาญ Computer Network
ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม
สาขาความเชี่ยวชาญ Computer Systems and Networking
ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์
สาขาความเชี่ยวชาญ Software Engineering
อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญ Computer Systems and Networking
ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
สาขาความเชี่ยวชาญ Data Engineering and Management
ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
สาขาความเชี่ยวชาญ Data Mining

 

ทีมวิทยากรจากบริษัทด้านคลาวด์

คุณจุลเดช อร่ามศรี คุณจุลเดช อร่ามศรี
Technology Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเอกราช คงสว่างวงศา คุณเอกราช คงสว่างวงศา
Software Industry Development Manager
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณคงศักดิ์ ต่อตระกูล คุณคงศักดิ์ ก่อตระกูล
Security Consultant Manager TH, PH&VN
บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล
Senior Systems Engineer
บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing ในองค์ความรู้หลัก 5 ด้าน ได้แก่ Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Security และ Cloud Services ซึ่งที่เป็นที่ต้องการของบริษัท/หน่วยงานที่ให้บริการด้านคลาวด์หรือต้องการใช้คลาวด์ในการดำเนินธุรกิจ
 • สามารถพัฒนาระบบ Private Cloud ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญและพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศ รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตร

         โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 5 โมดูล ดังนี้

Module Subject Hours 
Module 1 Cloud Architecture Fundamentals 72
Module 2

Hands-on Private Cloud Workshop

72

Module 3

Cloud Security and Privacy

36

Module 4

Cloud Services and Big Data on Cloud 36

Module 5

Cloud Resource Provisioning and Management 72
 Total 288

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ต้องการปรับความรู้พื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมและวิทยากรตามความเหมาะสม
 3. ดำเนินการฝึกอบรมด้วยภาษาไทย

เกณฑ์การประเมิน

 • ต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
 • ต้องผ่านการประเมินทดสอบองค์ความรู้รายวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

ระยะเวลาหลักสูตร

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 กรกฎาคม 2558
 • กำหนดฝึกอบรมระหว่าง สิงหาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
 • ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ค่าลงทะเบียน

         200,000 บาท
         รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น

สถานที่อบรม

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
         ตึกสำนักคอมพิวเตอร์ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง, ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ โทรศัพท์ 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082
         Fax: 0 2354 7333
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
หลักสูตร
 
หนังสือเชิญ