Business Continuity Management Masterclass

 

หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

มุ่งเน้นการบริหารจัดการการกู้คืนระบบ ISO 22301:2012 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Key Highlights

 • จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การถูกฝูงชนปิดล้อม น้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานไอซีทีสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้ บริการได้ และธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ระบบงานดังกล่าวเกิดการหยุดเป็น ระยะเวลานานเกินกว่า Maximum Tolerable Downtime จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการการกู้คืนระบบให้สามารถกลับคืนมาให้บริการภายใน ระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objective)
 • เรียนรู้หลักการการประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อระบบงานสำคัญขององค์กร
 • เรียนรู้หลักการการประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบงาน
 • อ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ กล่าวคือ ISO 22301:2012
 • หลักสูตร Workshop จัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นและแผนกู้คืนระบบงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงกับการเตรียมการการกู้คืนระบบงานสำคัญขององค์กรชั้นนำ
 • ทดลองฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop ในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร

หลักการและเหตุผล

         ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมทั้งการชุมนุมปิดล้อมสถานที่ต่างๆ ทำให้หลายหน่วยงานต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก กิจกรรมต่างๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน ระบบงาน ตลอดจนข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน สถานการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีก และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ หากจะปล่อยให้ธุรกิจ ระบบงาน หรือบุคลากรหยุดการทำงานไปเกินกว่าระยะเวลาเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจได้ทั้งในด้านความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         หน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาช่วยรับมือกับภัยที่ไม่คาดคิด ทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์และวางแผนสร้างความต่อเนื่องในธุรกิจ และการกู้คืนระบบให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนการกำหนดแนวทางสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น BCI, ISO 22301:2012, BS 25999, COBIT, ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงาน กับองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านไอที
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านไอที เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ

วิทยากรหลัก

 

ดร.บรรจง หะรังษี

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate)
BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • การประเมินผลกระทบกรณีระบบงานสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงัก
 • การกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบ
 • การระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการกู้คืนระบบงาน
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก
 • การจัดทำแผนการรับมือหรือจัดการกับเหตุหยุดชะงักอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • การจัดทำแผนกู้คืนระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • การจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบ

ระยะเวลาหลักสูตร

         วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

โครงสร้างหลักสูตร

 • BCM policy and programme management
 • Embedding BCM in the organisation’s culture
 • Understanding The Organisation
 • Determining Business Continuity Strategies
 • Developing and Implementing a BCM Response
 • Exercising, maintaining and reviewing BCM arrangements
 • BCM for various principles/models/standards
 • Commonality among these principles/models/standards
 • BCM Workshop Overview

ค่าลงทะเบียน

         ท่านละ 27,820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2557
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพ ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 217-218 (คุณจิดาภา, คุณศศิธร)
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download

 
หลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน