Management for being global Leader in Green business

สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเป็นระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2557 และ
กำหนดการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2557


หลักสูตรการบริหารสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสีเขียวระดับโลก
Management for being global Leader in Green business - MLG

 

โครงการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยและเยอรมัน*
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของไทย ตามนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้บริหารธุรกิจอาหารและเกษตร

 

(ประเทศเยอรมนีได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นลำดับ 1 ของโลกจาก Global Green Economy Index 2012)

ทำไมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ?

 • ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 • ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีปริมาณจำกัดและราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าและบริการที่แตกต่างและสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจแบบดั้งเดิม
 • จัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ

 • เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น การผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางธุรกิจท่ามกลางสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคืออะไร

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน เศรษฐกิจของท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้

 1. การนำแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจโดยจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกที่มีมาตรฐานสูงกว่ากฎและข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
 2. การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. การดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าและสร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตรของไทย
 • เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการกลุ่มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based product)
 • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจอาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • ผู้บริหารระดับกลาง อาทิ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการโรงงาน

โครงสร้างหลักสูตร

**ดำเนินการอบรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก

การศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 • เยี่ยมชมโรงงานผลิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย ภายใต้ EU IPPC directive – Integrated Pollution, Prevention and Control
 • เยี่ยมชมหน่วยงาน สถาบันและสมาคมด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การศึกษาดูงานในประเทศไทย

 • เยี่ยมชมหน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย
 • เยี่ยมชมหน่วยงานชั้นนำและโรงงานผลิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

 • สามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สามารถจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการ ปรับเปลี่ยนองค์กรจากธุรกิจแบบดั้งเดิมให้เป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สามารถ สร้างหรือปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้เป็นรูปแบบใหม่
 • สามารถสร้าง/เข้าถึง เครือข่ายธุรกิจและคู่ค้าในตลาดระดับสากล
 • สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวิจัย ค้นคว้า และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช.
Matthias Bickel Matthias Bickel
Project Director "ASEAN Sustainable Agrifood Systems" GIZ

 ระยะเวลาหลักสูตร

 • ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2557
  (ทุกวันพฤหัสบดีและวันที่สถาบันฯ กำหนด รวม 17 วัน) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 • ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2557

ค่าลงทะเบียน

Package รายละเอียด ค่าลงทะเบียน (บาท)
A Coursework ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 90,000
B Coursework and Study trip
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศและศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
250,000

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณศศิธร)
         www.NSTDAacademy.com/mlg | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 
 แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 
หนังสือเชิญ