ICT Management for ICT Manager: ITM5

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ที่นั่งเต็มแล้ว
ท่านสามารถลง ทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5
ICT Management for ICT Manager: ITM5

 

          ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ โดยมีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีแก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านการอบรมความรู้และทักษะตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) ของหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง ฝึกปฎิบัติการภายใต้โจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจ

วัตถุประสงค์โครงการ

          ยกระดับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร รู้เท่าทันเทคโนโลยีสากลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตด้วย โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ให้มีการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีที ในทุกหัวข้อวิชา รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการและกรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้านไอซีที และมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายงานไอซีทีในอนาคตด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วนงานไอซีที หรือผู้บริหารระดับต้นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วย งานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 102 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยายและเสวนา 48 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 18 3
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
•   ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
6 1
•   ต่างประเทศ (ณ กรุงโซล และเกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี) 30 5 วัน 4 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 • National ICT Master Plan and AEC Collaborations
 • Role of ICT Manager for ICT Management
 • IT Governance
 • Green Enterprise
 • Cloud Computing Technology
 • Enterprise Architecture
 • Big Data Analytics
 • Grid Computing
 • IPV6 - Enterprise Readiness
 • IT Security Management
 • Intellectual Property Right Management
 • Open Source Software
 • Agile Software Development (Lecture and Workshop)
 • ICT Outsourcing Management (Lecture and Workshop)
 • Service Science (Lecture and Workshop)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) เวลา 09.00 - 16.30 น.

          ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล และเกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2557

 

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          119,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณศศิธร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
 
หนังสือเชิญ