ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE

 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2
ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE

 

Key Highlight

 • เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านไอซีทีและนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายขององค์กร
 • เรียนรู้แนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตามมาตรฐาน สากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • เปิดมุมมอง สร้างเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านไอซีทีในประเทศ พร้อมฝึกปฏิบัติ เทคนิค การพัฒนาระบบและการออกแบบตามหลักการของ User Experience

แนวความคิดของหลักสูตร

          ตามที่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อการเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก และเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีกำลังคนดิจิทัลที่พร้อมทำงานในยุคดิจิทัล
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมและไอซีที และการสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับต้นด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงานไอซีที โดยเน้นการเปิดมุมมองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและไอซีทีที่ทันสมัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถสนับสนุนสายงานบริหาร CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจและก้าวทันเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

          มุ่งยกระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่ปฎิบัติงานหรือสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงาน

โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำในประเทศ รวม 48 ชั่วโมง/8 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 30 5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 12 2
ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำด้านไอทีในประเทศ 6 1
รวม 48 8 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

         ICT Strategy
 • Thailand 4.0
 • National ICT Master Plan and ICT 2020 in Digital Economy Roadmap
 • Update ICT Trends
         Technology Management
 • Enterprise Architecture
 • Cloud Computing & Cyber Security
 • AI & Machine Learning
 • IoT & Big Data
 • Data Science & Data Visualization
 • UI/UX Design
         Service Innovation
 • Service Science & Ten Types of Innovation

ะยะเวลาของหลักสูตร

         ฝึกอบรม:
         ระหว่างวันที่ 6-7, 13-14, 20-21, 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

         อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านไอซีทีขอหน่วยงานชั้นนำในประเทศ:
         ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

 

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

         49,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

         EARLY BIRD ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 รับส่วนลด 10%
         เหลือชำระเพียง 44,100 บาท

 

         หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ที่พักห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานในประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม/สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและ/หรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรการเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

          สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานที่)
          โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
          เลขที่ 246 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม.157) นาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (คุณปานทิพย์) 81892 (คุณศศิธร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ