โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
Information Technology and Advanced Management Program

        Career for the Future Academy ออกแบบและพัฒนากลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขั้นสูงขององค์กร โดยเนื้อหาหลักสูตรผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ การทำโจทย์ปัญหา/กรณีศึกษาจริง และการศึกษาดูงานแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายผู้เข้าอบรม ตลอดจนศึกษาประสบการณ์ แนวปฏิบัติทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวของหน่วยงานชั้นนำเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Training Series)

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีที
สำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีที
สำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที
   
หลักสูตรการบริหารสู่การเป็นผู้นำ
ด้านธุรกิจสีเขียวระดับโลก
หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

  • หลักสูตรฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร
  • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ
  • ประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้โจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
  • ศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Best Practices จากหน่วยงานชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
  • สร้างเครือข่ายผู้บริหารและผู้ประกอบการภาคการผลิตและภาคบริการทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series)

IT Management Training Series

   
         
   
         
   

 

IT Audit Training Series

   

 

Advanced Management Training Series

   

 

ผลงานที่ผ่านมา (Success stories)

        ความสำเร็จที่ Career for the Future Academy ได้สะสมและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา เพื่อมอบและส่งต่อความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับเรามาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับจากอดีตถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81898
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Download

     
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร ตารางฝึกอบรมประจำปี 2563