สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy: NSA)

          เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต่อมา จึงได้ขยายบทบาทเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (Program for ECTI Human Resource Development Center: HRC) และสถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) ตามลำดับ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
          ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่จาก สวทช. ให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy”

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย
 2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
 3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


การให้บริการของสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

 1. โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology and Advanced Management Program: TMP)
  • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Training Series) สำหรับผู้บริหารทั้งสายงาน ICT และ Non-ICT
  • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าของกิจการที่สนใจ

 2. โปรแกรมฝึกอบรม (Green Practices Program: GPP) สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
  • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products)
  • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ด้านการบริการ (Carbon Footprint of Services)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products)
  • นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader)
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass)

 3. โปรแกรมฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-House Training: INH) ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมและสัมนาเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะกลุ่ม เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ วันเวลาและจำนวนผู้เข้าอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในสาขาการผลิตและบริการ โดยมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวและรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานเชิง ประจักษ์ ตลอดจนการออกแบบรูปแบบให้ สามารถนำโจทย์ของหน่วยงานมาเป็นตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษา หรือแบบฝึกหัดในการฝึกอบรม โดยอิงกระบวนการตามแนวทาง ISO 10015

 4. โปรแกรมฝึกอบรมทั่วไป (Science and Technology Professional Training Program: STP) บริการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา 3 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดหลักสูตรด้าน Strategy, Management และ Technology โดยให้บริการฝึกอบรมที่สถาบันฯ ซึ่งเน้นบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติ งานได้จริง โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนที่เชี่ยวชาญที่มาจาก ศูนย์วิจัยแห่งชาติและหน่วยงานภายใน สวทช. ตลอดจนเครือข่ายวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรอบรมได้ที่  http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram

 5. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 รวมทั้งเป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT มีการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที 3 ระดับดังนี้
  • ระดับ 1: IT Passport (IP) บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนทำงานธุรกิจทุกคนควรจะมีเหมือนกัน และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ตนได้รับมอบหมาย นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้และทักษะขั้นต่ำที่สุด ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทำงานต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน (ทำตามคำสั่ง)
  • ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) บุคคลที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตนเเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน และสามารถทำงานที่มีความยากในระดับหนึ่ง หรือบางส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (คอยช่วยเสริม)
  • ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) บุคคลที่ประยุกต์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ล้ำหน้าและเป็นผู้กำหนดทางเดินของตนเองอย่างชัดเจน ที่จะมุ่งสู่ความเป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้ำหน้า นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเชิง ปฏิบัติ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยตนเอง (ทำเองได้หมด)