• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับผู้ได้รับทุน สวทช.)”

     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ให้กับงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GSD) แก่นักเรียนผู้ได้รับทุนจาก สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 18 ท่าน

     ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”

         เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจด้วยผู้จัดการโรงงาน 4.0”
ณ ห้องการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 ท่าน

         โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิคราะห์ธุรกิจของตนเองและกำหนดเส้นทางและวิธีการ เพื่อนำพาธุรกิจของตนเองเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาในการทำ Lean Manufacturing ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่หลากหลายบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 2)”

     เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 2)” ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 34 ท่าน

      ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “มาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูกัน!!” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม Chatbot Design for Business รุ่นที่ 2

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดฝึกอบรมหลักสูตร"Chatbot Design for Business : Management  & Developer" ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Define  Design Develop ระหว่างวันที่ 20 -22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแชตบอตเพื่อการใช้งานจริงให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะแชตบอตไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงแค่การถามมาตอบไป แต่ภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์ได้นั้น เต็มไปด้วยปรัชญาเบื้องลึกอีกมากมาย แชตบอตจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแล้วจะสามารถทำงานอย่างดีเยี่ยมได้ทันที จึงจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด ทีมพัฒนาต้องมีทักษะที่ส่งเสริมให้การพัฒนาเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ ภายใต้สถานการณ์และบริบทความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากภาคเอกชน รวมทั้งการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ท่าน

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร วศร. 9 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9" (วศร.9) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมี ดร. เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษา เป็นผู้แทน สอวช. มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบวุฒิบัตร  และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร วศร. กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

           โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "วศร. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยอย่างไร" จากรุ่นพี่ วศร.
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)  ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณกิติพันธุ์ นุตยกุล ผู้ดำเนินรายการ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 รุ่นที่ 3" (Business Continuity Management Standard: BCS3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือสภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการงาน ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และมีการฝึกปฏิบัติเข้มข้นกว่า 10 Workshop กับกรณีศึกษาที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในองค์กร ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 28 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม Art of Data Science รุ่นที่ 5

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม "หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม
          การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากกลุ่มธุรกิจธนาคาร การเงิน การแพทย์ รวมทั้งการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป