• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดสัมมนา “การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดงานสัมมนา “การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล : Artificial Intelligence (AI) - Next move for the smarter business in the Digital Age.” ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้มาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มองเห็นโอกาสและต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือในโอกาสต่อไป

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2)"

          เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 2 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM2)" ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร  รวมทั้งศึกษาดูงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ณ บริษัท Symbior Solar จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Business Process Modeling and Service Design Thinking รุ่นที่ 3 (BPM3)

         "เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กร ด้วย Business Process Management Software (BPMN 2.0)”  by NSTDA Academy เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ท่าน

          “หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ (Business Process Modeling and Service Design Thinking) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ITDE2)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (ICT Professional Development Training in the Digital Economy: ITDE2)" ระหว่างวันที่ 6-27กรกฎาคม 2560 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งยกระดับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 7

           เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 7(Carbon Footprint for Products: CFO7)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน
          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. เพื่อให้สามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. หาญพล พึ่งรัศมี Registered CFP Verifier และนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ และขั้นตอนและแนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

NSTDA Academy ร่วมกับฝ่ายการตลาด สวทช. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ญี่ปุ่นกำลังทำอะไรอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้า”

          เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สวทช. โดย สถาบันวิทยาการ สวทช.และฝ่ายการตลาด ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ญี่ปุ่นกำลังทำอะไรอยู่กับยานยนต์ไฟฟ้า” ในงาน Thailand Industry Expo 2017 ณ ชั้น 1 ห้องจูปิเตอร์ 11 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

          การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยกระทรวงการต่างประเทศ ที่เพิ่งกลับมาจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดการและการสนับสนุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐญี่ปุ่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นด้านยานยนต์ไฟฟ้า

          ในการเสวนาฯ นี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวนแล้วกว่า 60 ท่าน

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 4)

        อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ RDC Online ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง London สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบ RDC Online และ สามารถนำกลับไปปรับใช้งานกับการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยฯ ของบริษัท ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 8 บริษัท  

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป