• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)"

           เมื่อวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร รุ่นที่ 5 (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM5)" ขึ้น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างถูกต้องและครบวงจร (ทั้งแบบ Solar Farm และ Solar Rooftop) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อัพเดทข้อกำหนดในการเชื่อมต่อและการตรวจสอบใหม่ๆ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Cell อย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และศึกษาดูงาน Solar Farm ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท Blue Solar จำกัด จังหวัดปทุมธานี

          หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/energy/scm2019-1

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร SERVICE DESIGN THINKING SERIES 2019“เพิ่มโอกาส-ลดความเสี่ยง สร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่าง ที่ตอบโจทย์ความต้องการและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย"

          “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจที่แตกต่างและตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป สามารถประยุกต์ใช้งานในองค์กร และเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

          "SERVICE DESIGN THINKING SERIES 2019" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking มุ่งเน้นการเรียนรู้เครื่องมือหลักที่สำคัญและวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อกำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ รวมทั้งได้ลงมือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริง ซึ่งจะได้รับแนวคิดการสร้างสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ โดยการประยุกต์ใช้ Service Design Thinking Process-Toolkits เป็นการต่อยอดสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าและบริการ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการสร้างต้นแบบนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง”

          ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างดี สำหรับ “โครงการสร้างต้นแบบนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีโลหะผง” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาการ (NSTDA Academy) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสมาคมโลหะผงวิทยา

          การฝึกอบรมนี้ แบ่งเป็น 3 ครั้ง (รวม 6 วัน) คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2562 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม "โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking"

 

        ปิดการฝึกอบรมไปอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ “โครงการสร้างและพัฒนาต้นแบบนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกระบวนการ Design Thinking” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาการ (NSTDA Academy) และศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-FIH)

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร วศร.9

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9 (Railway Engineering Training Course: REN9)

         ตามที่ สถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 9” (วศร.9) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)”

          เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ทางสถาบันวิทยาการสวทช. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint (รุ่นที่ 1)” ณ ห้องเอ็กเซคคลูทีฟ 1-2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 ท่าน
          ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ มามากกว่า 10 ปี และอีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตร infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกับวิกฤตสุขภาพที่คนไทยจะต้องแลก” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำสื่อ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาก็รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click)

 

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Secutiry Operations Center: SOC2)

          เมื่อวันที่ 23 - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 (Security Operations Center: SOC2)" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. บรรจง หะรังษี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด และคุณเจษฎา ทองก้านเหลือง ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยบริษัท ที-เน็ต จำกัด มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ รวมจำนวน 37 ท่าน

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย แนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center : SOC) และฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และปฏิบัติได้จริง

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป