สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557

วันที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. นางสุวิภา วรรณสาธพ   
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.]
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2557
และ เสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที”
โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวรพร ปุณยกนก ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
ดำเนินรายการโดย ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.
และผู้มีเกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2558 จำนวน 100 คน
จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302,304 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค  ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 จำนวน 37 คน
จัด ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  ถนนงามวงศ์วาน

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับพนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 จำนวน 50 คน
จัด ณ ห้องประชุม Customer Focused (โรงอาหาร ชั้น 2) อาคารบริหาร 1 กสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558

          1 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล นักวิจัย ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ (SSI) จาก สวทช. ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นทีมเลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับกระทรวงไอซีที ดร. ศศิพร อุษณวศิน อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ CIO บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
          การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน ต่างมุ่งหวังสุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่ม productivity ให้สูงขึ้น และสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การสร้างนวัตกรรม หรือ

Read more...