เรียน เข้าใจ สร้าง Application ด้วย Business Process Management (BPM) Software

           หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ(Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ซึ่งจะช่วยทำให้การออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรคล่องตัวขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง ด้วยการใช้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software นำทีมวิทยากรมืออาชีพ โดย ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ และ อ.อุไรวรรณ บัวตูม อบรมระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation

          "Ten Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy" เป็นหลักสูตรอบรมล่าสุดจาก NSTDA Academy อีกกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ คุณ ไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (ผู้ก่อตั้ง Builk.com) คุณ Tong W. Ratanapan จาก "flipped" และ คุณ Max Thera Siricharoen จาก "golfdigg" อบรมระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 

Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร "Service Innovation Masterclass รุ่นที่ 3" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...       

          เมื่อองค์กรของท่านกำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น"Service Innovation"เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi)จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า ให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด มุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practices)อบรมระหว่างวันที่ 19-20, 25-27 ส.ค.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

โครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform

          ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

          โครงการฝึกอบรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการสหศาสตร์ (Integrated Work Package Framework: WP) ในกรณีศึกษาตัวอย่างจากการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง Microfluidic Sensor Platform โดยคัดเลือกและรับผู้สมัครเข้าอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศในระดับชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากสาขาวิชา และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ

Read more...

NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558

          1 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: NSTDA Academy ร่วมจัดเสวนาในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “Service Innovation หนทางก้าวสู่ Digital Economy” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล นักวิจัย ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ (SSI) จาก สวทช. ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นทีมเลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับกระทรวงไอซีที ดร. ศศิพร อุษณวศิน อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ CIO บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
          การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน ต่างมุ่งหวังสุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่ม productivity ให้สูงขึ้น และสามารถบรรลุตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การสร้างนวัตกรรม หรือ

Read more...