KBank เชื่อมั่นในคุณภาพหลักสูตรอบรมของ NSTDA Academy

         

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม  หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดการอบรมหลักสูตร Microsoft Office จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตร Microsoft Office Access  2) หลักสูตร  Microsoft Office Excel  และ 3) หลักสูตร  Microsoft Office PowerPoint ให้แก่บุคลากรในฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น   37 คน   เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2557 ที่ผ่านมา   

 

 

 

      

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2557

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2557 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 202 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,183 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 2 คน จากผู้เข้าสอบ 16 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 46 คน จากผู้เข้าสอบ 228 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 154 คน จากผู้เข้าสอบ 939 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 26 พ.ย.57)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ข่าวดี!!!  เฉพาะรอบตุลาคม 57  IPA ประเทศญี่ปุ่น ได้มีมติที่ประชุม พิจารณาเกณฑ์ในการ

     สอบผ่าน ของระดับ IP คือ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 50% และคะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้อง

    ไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากครั้งนี้ข้อสอบมีความเข้มข้นสูง

    ปกติแล้วเกณฑ์คะแนนรวมในการสอบผ่านของระดับ IP อยู่ที่ 50%-60%

    โดยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

เรียนรู้องค์กรที่เป็นเลิศ: นวัตกรรมไวกิ้ง ในพิกัด “VINNOVA”

     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (FTPI) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดทำโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสวีเดน (Study Visit Business Excellence through Innovation in Sweden) ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2557 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรมและการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำของประเทศสวีเดนที่มีการบริหาร จัดการองค์กรที่เป็นเลิศ (Business Excellence) มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ทางโครงการพาไปศึกษาดูงานคือ VINNOVA

Read more...

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

     สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

      สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี