NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

 

การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 "คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" 

            โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม การนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


 NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ "คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" 

            โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม การนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology)

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่  ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology)" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และมีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

          โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน

หน้าเว็บของหลักสูตร http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2015-1

Read more...

โครงการ TopGun Training

      Information-technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการ Top Gun Training มาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละประเทศสมาชิก ITPEC(ประเทศละ 2 คน รอบการสอบละ 1 คน) เดินทางไปดูงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ NTT Communications และ NEC Solution Innovators
สำหรับปีนี้ จะจัดการอบรมขึ้นในช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 10 วัน โดยIPA จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักทั้งหมดให้ รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงให้ใช้เป็นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน และค่าอาหารให้อีกด้วย


Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 621 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,302 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 12 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 10 คน จากผู้เข้าสอบ 140 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 610 คน จากผู้เข้าสอบ 1,140 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 25 พ.ย.58)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...