NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)"

           เมื่อวันที่ 27-30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM)" ขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน
          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เรียนรู้ข้อกำหนด การตรวจสอบ การติดตั้งระบบ และการทำงานของระบบ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อควรระวังต่างๆ อย่างครบวงจร  รวมทั้งศึกษาดูงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ณ บริษัท Symbior Solar จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

 

Read more...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ. ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

NSTDA Academy ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างมีศิลปะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)

       สถาบันวิทยาการ สวทช.ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Art of Data Science: ADS)" ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Science และการประยุกต์ใช้ Data Science ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งหลักการพื้นฐานและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรและผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างเข้าใจ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือธุรกิจมากที่สุด

       Data Science เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งด้านการวางกลยุทธ์ขององค์กร การบริหารงานองค์กร การพยากรณ์และการเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์

       หลักสูตรดังกล่าว เปิดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้วระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน  2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวน 22 ท่าน ทั้งนี้ จะเปิดอบรมรุ่นที่ 2 อีกครั้ง ในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สยาม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/ads

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล (How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล (How to Build Strong Branding in Digital Era: BSB)" ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงและเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบรด์และการทำตลาดในยุคดิจิทัล ที่จัดเต็มด้วยตัวอย่างและกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อให้เข้าใจการใช้งานจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ. บังอร สุวรรณมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ การวางกลยุทธ์การตลาด และการทำตลาดออนไลน์ Managing Director & Founder ของบริษัท Hummingbirds Research and Marketing Consultant เป็นวิทยากรในหลักสูตร

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 10

          เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมือาชีพ รุ่นที่ 10 "คิดและ สร้าง Infographic แบบมืออาชีพจากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic ชั้นนำของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ" โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

          โดยภายในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จากข้อมูลที่กระจัดกระจาย มีการรวบรวมผ่านขั้นตอนการย่อย การจัดกลุ่ม เทคนิคการนำเสนอที่ทำให้มีความน่าสนใจ จนถึงขั้นตอนการสร้างข้อมูลเป็นภาพได้อย่างสวยงามและที่สำคํัญเข้าใจง่ายและเร็ว โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค Creative และ ภาค Design ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผลต่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก

 

Read more...