ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2558

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 621 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,302 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 3:  Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

                 สอบผ่าน จำนวน 1 คน จากผู้เข้าสอบ 12 คน

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 10 คน จากผู้เข้าสอบ 140 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 610 คน จากผู้เข้าสอบ 1,140 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่าน

          ได้ตามวันประกาศผล 25 พ.ย.58)

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

     ระดับ AP คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

 

Read more...

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 จำนวน 50 คน จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

           สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302,304 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 

 

 

 

เรียน เข้าใจ สร้าง Application ด้วย Business Process Management (BPM) Software

           หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ(Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ซึ่งจะช่วยทำให้การออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรคล่องตัวขึ้น ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง ด้วยการใช้แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management (BPM) Software นำทีมวิทยากรมืออาชีพ โดย ดร.ศศิพร อุษณวศิน, ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ และ อ.อุไรวรรณ บัวตูม อบรมระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation

          "Ten Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy" เป็นหลักสูตรอบรมล่าสุดจาก NSTDA Academy อีกกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ คุณ ไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (ผู้ก่อตั้ง Builk.com) คุณ Tong W. Ratanapan จาก "flipped" และ คุณ Max Thera Siricharoen จาก "golfdigg" อบรมระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ