ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 329 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,028 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 12 คน จากผู้เข้าสอบ 280 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 317 คน จากผู้เข้าสอบ 748 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน)

 

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%     
 

Read more...

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) และระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และบังคลาเทศ สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 26 แห่ง สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ. ระหว่างวันที่ 4, 7-8 เมษายน 2559 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558

       สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. มีการบรรยายหัวข้อ“ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที” โดย คุณพีระศักดิ์  วังโสม, คุณกิตติพงษ์  โยทัยเที่ยง ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น เวลา 10.25 น. ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี, รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.] และโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2558 และผู้มีเกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/   

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) ให้กับพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 จำนวน 50 คน จัด ณ ห้องประชุม Customer Focused (โรงอาหาร ชั้น 2) อาคารบริหาร 1 กสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ