NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา

         เมื่อวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer)" ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งภายในหลักสูตรจะมีการลงมือปฎิบัติการใช้งาน Platform สำหรับระบบงาน IoT ในการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน IoT ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และรายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจ รวมถึงการลดต้นทุนและสร้างข้อได้เปรียบด้านต่างๆ โดยยกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะ ร้านอาหารและบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้

Read more...

เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กร ด้วย Business Process Management Software (BPMN 2.0)

       หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ รุ่นที่ 2 (Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM2) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง
       หลักสูตรนี้ นำทีมโดยวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้แก่ ดร.ศศิพร อุษณวศิน ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์  อ.อุไรวรรณ บัวตูม และผู้ช่วยวิทยากร คุณฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์ อบรมระหว่างวันที่ 9-11 สค.59 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องเรียน 1201 ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3

         เมื่อวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 3 (Data Center Management for Operational Efficiency: DCM3) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. มนตรี วิบูลย์รัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบศูนย์ข้อมูล เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานในการกำหนดแนวคิดในการออกแบบศูนย์ข้อมูล การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานนานาชาติของศูนย์ข้อมูล (Uptime Institute, TIA-942, BICSI-002), TSI และร่างมาตรฐานศูนย์ข้อมูลของไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย การออกแบบระบบหลักๆ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Corporate Average Datacenter Efficiency (CADE) และ Power Usage Effectiveness (PUE) และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ออกแบบไว้

 

Read more...