สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
แบรนด์นั้นสำคัญไฉน??: The Power of Brand

          สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเข้าร่วมสัมมนา “แบรนด์นั้นสำคัญไฉน: The Power of Brand”: How to empower the Brand of your Technology Business วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000


NSTDA Academy จัดกิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing

           30 พ.ค. 2557 NSTDA Academy จัดกิจกรรม NSTDA Knowledge Sharing ในหัวข้อ “Creativity Techniques for Innovation Process” วันนี้! ...เรายังคงทำงานกันด้วยวิธีเดิมๆ สิ่งที่ได้...ก็คงไม่ต่างจากที่เห็นและเป็นอยู่ หากแต่...พรุ่งนี้! ...เราอยากลองเปลี่ยน?  เพื่อต้องการสิ่งใหม่ที่ง่ายและดีขึ้นกว่าเดิม อีกหนึ่งทางเลือกกับการปรับใช้นวัตกรรมทางความคิด โดยได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ พนักงาน สวทช. รวมทั้งสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น


NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร TRIZ ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของ ปตท.สผ.

         เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  จัดการอบรมหลักสูตร Creativity Development in Innovative Problem Solving by TRIZ  ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของบริษัทฯ จำนวน 14 คน ณ  ห้อง Lotus Suite 10 โรงแรม Centara Grand at Central World

          การจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2  ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาวิศวกรขององค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยมีหลักการและฐานความรู้รองรับในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ  ซึ่งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

          อนึ่ง  หลักสูตร  TRIZ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวรัสเซียจากการค้นคว้าสิทธิบัตรต่างๆกว่า 2 ล้านฉบับตั้งแต่ปี ค.ศ 1946  เพื่อหาวิธีการที่นักประดิษฐ์ในอดีตใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วนำมาสร้างเป็นเครื่องมือและฐานความรู้เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางวิศวกรรมและการจัดการ         

 

NSTDA Academy จัดบรรยายเรื่อง Cloud Computing ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ให้จัดการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Cloud Computing โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ก.ส. จำนวน 46 คน  ณ อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

         การจัดการบรรยายในครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคารฯ ประจำปี 2556-2560  ซึ่งว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT  ตลอดจนมีความรู้เท่าทันและตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT