NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ดูแลระบบ BIG DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

         เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ดูแลระบบ BIG DATA และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (MASTERING BIG DATA ADMINISTRATOR AND ANALYTIC: BDA)” ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ICCRU LAB เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยี BIG DATA เรียนรู้โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ HADOOP และสามารถติดตั้งระบบ HADOOP ได้ เข้าใจ Service ต่างๆ ในระบบ HADOOP และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการใช้งาน Cloudera Manager ได้

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA สำหรับผู้บริหาร

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเข้าใจและใช้งานเทคโนโลยี BIG DATA สำหรับผู้บริหาร (USING BIG DATA TECHNOLOGY FOR EXECUTIVE: BDX)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ICCRU LAB เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยี BIG DATA อย่างรวดเร็วผ่านการใช้งาน Cloudera ได้เห็นภาพการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการนำไปใช้กับโจทย์ต่างๆ และเห็นศักยภาพของการประมวลผลข้อมูลขนาดพันล้านเรคคอร์ดจากเทคโนโลยี BIG DATA

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation รุ่นที่ 2

          "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท"... นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน    
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ "Thailand Tech Startup Association" โดย คุณ ไผท ผดุงถิ่น จาก บิลค์ เอเชีย จำกัด นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ จาก"Health@Home" และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ จาก"Freshket" อบรมระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 329 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,028 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 12 คน จากผู้เข้าสอบ 280 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 317 คน จากผู้เข้าสอบ 748 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน)

 

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%     
 

Read more...

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) และระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และบังคลาเทศ สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 26 แห่ง สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/