NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร TRIZ ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของ ปตท.สผ.

         เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  จัดการอบรมหลักสูตร Creativity Development in Innovative Problem Solving by TRIZ  ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของบริษัทฯ จำนวน 14 คน ณ  ห้อง Lotus Suite 10 โรงแรม Centara Grand at Central World

          การจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2  ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาวิศวกรขององค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยมีหลักการและฐานความรู้รองรับในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ  ซึ่งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

          อนึ่ง  หลักสูตร  TRIZ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวรัสเซียจากการค้นคว้าสิทธิบัตรต่างๆกว่า 2 ล้านฉบับตั้งแต่ปี ค.ศ 1946  เพื่อหาวิธีการที่นักประดิษฐ์ในอดีตใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วนำมาสร้างเป็นเครื่องมือและฐานความรู้เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางวิศวกรรมและการจัดการ         

 

สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

วันที่ 2 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. นางสุวิภา วรรณสาธพ   รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.] เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2556 ร่วมด้วย ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ให้เกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

NSTDA Academy จัดบรรยายเรื่อง Cloud Computing ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ธ.ก.ส.

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ให้จัดการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Cloud Computing โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ก.ส. จำนวน 46 คน  ณ อาคารคอมพิวเตอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

         การจัดการบรรยายในครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคารฯ ประจำปี 2556-2560  ซึ่งว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT  ตลอดจนมีความรู้เท่าทันและตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT

การประชุมระดมสมอง ITPEC Question Formulation Meeting: QFM 2013

          ทีมออกข้อสอบ ITPE กลุ่มประเทศสมาชิก ITPEC ครั้งนี้จัด ณ ประเทศไทย ประสานงานโดยสถาบันวิทยาการ สวทช. จัดการประชุมระดมสมอง "Question Formulation Meeting 2013" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบในปีหน้า (เมษายน และ ตุลาคม 2557) เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องซิกมา โรงแรมพูลแมน รางน้ำ (กรุงเทพ)

          โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ITPEC เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย มองโกเลีย เวียดนาม บังคลาเทศ  และประเทศไทยRead more...