• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 2

           เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 2 (Carbon Footprint for Organization: CF02)  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และสามารถประเมินหาปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงเปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IT Service Delivery ตามแนวปฏิบัติสากล ITIL 3.0" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ การจัดเตรียมระบบและสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ITILเวอร์ชั่น 3 เพื่อการให้บริการสารสนเทศที่เป็นเลิศ หลักสูตรแรกที่เน้นการฝึกปฏิบัติเข้มข้นมากถึง 5 Workshop ตามโดเมนหลักของ ITIL ได้แก่ Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations และ Continual Service Improvement เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำกระบวนการของแนวปฏิบัติสากล ITIL ไปปรับใช้งานได้จริงกับองค์กรของตนเอง ตลอดจนสามารถใช้ซอฟต์แวร์บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานและสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ITIL

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2558

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2558

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 206 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP) จำนวน 195 คน

     จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 921 คน  

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) จำนวน 11 คน

     จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 117 คน

เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology  Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

     ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60

 

Read more...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) 

ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558

จำนวน 20 คน จัด ณ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) 

ให้กับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 27,30 เมษายน, 1 พฤษภาคม 2558

จำนวน 41 คน จัด ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล ถนนงามวงศ์วาน

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บด้วย Joomla!"

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บด้วย Joomla! ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก คุณบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรหลัก ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แนะนำเทคนิคการใช้งานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำกลับไปใช้งานได้

งานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2558

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. มีกำหนดจัดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2558 หรือ Auto Parts Tech Day 2015 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม  กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนา การออกนิทรรศการ การแสดงผลงานนวัตกรรม และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Auto Parts Tech Day 2015 ได้ที่ http://goo.gl/gfi7HJ พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป