• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ NSTDA Academy นำคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสวีเดน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (FTPI) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดทำโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสวีเดน (Study Visit Business Excellence through Innovation in Sweden) โดยได้นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน รวม 35 ท่าน เข้าศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้แก่ 1) VINNOVA เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันด้านนวัตกรรมของรัฐบาลสวีเดนภายใต้กระทรวงวิสาหกิจ พลังงานและการสื่อสาร 2) Karolinska University Hospital Solna เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และ 3) Uppsala Innovation Centre เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทางด้านนวัตกรรม

Read more...

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

     สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

      สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที

     สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
จัดให้มีการฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557 จำนวน 50 คน
จากหน่วยงานภาครัฐ จัด ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

WINTER OPEN NSTDA เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาว

          เปิดบ้านสวทช. ฤดูหนาวเพื่อต้อนรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาหาร/ เกษตร/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ ชิ้นส่วนยานยนต์/เครื่องสำอางและอาหารเสริม
          เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ 4 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ บริษัทวิจัยของผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารใหม่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา พร้อมโอกาสสอบถามข้อมูลกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี มาพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายธุรกิจของท่านได้อย่างไร?

ด่วน! เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด!

          หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษา กรุณาติดต่อ NSTDA Call Center 02-564-8000 เพื่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ภายหลังงานต่อไปคะ

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass 2014 รุ่นที่ 7

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit for Non - IT Auditor Massterclass 2014 รุ่นที่ 7" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสื่อสารและเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการที่ดีและสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับได้เป็นอย่างดี

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป