• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit For Non - IT Auditor Masterclass 2015 รุ่นที่ 9

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit for Non - IT Auditor Massterclass รุ่นที่ 9" ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ บทบาทของการบริหารจัดการและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการที่ดีและสนองความต้องการของผู้บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Cyber Security Policy)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง ได้เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Cyber Security Policy)" ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับ “พรบ. การจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” ได้

Read more...

โครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform

          ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย จัดโครงการฝึกอบรม STEM: Advanced Training for Chemical & Biological Sensor Platform เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

          โครงการฝึกอบรมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการสหศาสตร์ (Integrated Work Package Framework: WP) ในกรณีศึกษาตัวอย่างจากการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าง Microfluidic Sensor Platform โดยคัดเลือกและรับผู้สมัครเข้าอบรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศในระดับชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากสาขาวิชา และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร “ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดอบรมหลักสูตร“ประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย” The Powder Metallurgy โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากภาคการศึกษา และภาคเอกชน จำนวน 21 คน 13 หน่วยงาน ณ ห้อง 307 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

          การจัดอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การอัด การฉีดขึ้นรูป และการวิเคราะห์ ทดสอบชิ้นงานโลหะผง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

Read more...

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

 สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
 ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
 ให้กับเจ้าหน้าที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
 ณ ห้องฝึกอบรม 233 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ใกล้สวนรถไฟ

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ให้เกียรติในการเปิดอบรมรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้คือ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร” มีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก สามารถสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซักซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้NSTDA Academy จัดประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)

        เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ จัดประชุมเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมมากที่สุด

        หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

        - ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ในประเทศไทย

        - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ ลักษณะและประเภทของการอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่มีในปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลักษณะงานแต่ละประเภท การพิจารณาองค์ประกอบและตัวแปรในการใช้งานสำหรับแต่ละลักษณะงานหรือแต่ละอุตสาหกรรม

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป