• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass 2014 รุ่นที่ 7

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit for Non - IT Auditor Massterclass 2014 รุ่นที่ 7" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสื่อสารและเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการที่ดีและสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับได้เป็นอย่างดี

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor 2014 รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit workshop for Non - IT Auditor 2014 รุ่นที่ 2" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 รวมถึงสร้างสมรรถนะ ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชันจากการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบในชั้นเรียน โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เฉพาะมาตรการของโดเมนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและโดเมนทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน และส่วนที่ 2 คือ การฝึกปฏิการตรวจสอบทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคนิคของแอพพลิเคชัน

Read more...

NSTDA Academy เปิดตัวจัดอบรมหลักสูตรน้องใหม่ โดย Innovation Practices Program

          NSTDA Academy เปิดตัวจัดอบรมหลักสูตรน้องใหม่ โดย Innovation Practices Program ในหัวข้อ“Service Innovation: The Future of Value creation นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่”ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...
          เมื่อองค์กรของท่านกำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น "Service Innovation"เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า ให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุดมุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practices) อบรมระหว่างวันที่ 17-18, 22-24 ก.ย.57  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Professional Examination (FE) ระหว่างวันที่  10-11, 16-18  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ SCG Logistics Management Co.,Ltd.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

           สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มหรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistics Management Co.,Ltd.) ให้จัดการอบรมหลักสูตร Intermediate Microsoft Excel 2010/2007  ประจำปี 2557 จำนวน 3  รุ่น  โดยได้จัดการอบรมรุ่นที่ 1  ไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท จำนวน 25 คน  เมื่อวันที่ 15 - 17  กันยายนที่่ผานมา  ณ ห้อง ITC1 อาคาร 24/1 บางซื่อ

          การจัดอบรมทั้ง 3  รุ่นนี้   เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ SCG Logistics ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาและฝึกฝนทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการ บริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป