• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop For Non - IT Auditor รุ่นที่ 5

          สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit Workshop for Non-IT Auditor รุ่นที่ 5" ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระเข้าร่วมฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา

         เมื่อวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer)" ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐและเอกชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้งาน IoT ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และการประมวลผลข้อมูล ซึ่งภายในหลักสูตรจะมีการลงมือปฎิบัติการใช้งาน Platform สำหรับระบบงาน IoT ในการสาธิตการประยุกต์ใช้งาน IoT ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และรายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจ รวมถึงการลดต้นทุนและสร้างข้อได้เปรียบด้านต่างๆ โดยยกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะ ร้านอาหารและบริการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได้

Read more...

เรียนรู้และเข้าใจการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กร ด้วย Business Process Management Software (BPMN 2.0)

       หลักสูตรการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบการบริการสมัยใหม่บนแนวคิดแบบนักออกแบบ รุ่นที่ 2 (Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM2) เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design Thinking) และการปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานขององค์กร (Business Process) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และใช้ Business Process Management Software (BPMN 2.0) ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการธุรกิจและนวัตกรรมบริการขององค์กรให้คล่องตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกันของทีมกลยุทธ์ธุรกิจและทีมไอซีที โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคไอซีทีขั้นสูง
       หลักสูตรนี้ นำทีมโดยวิทยากรมืออาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้แก่ ดร.ศศิพร อุษณวศิน ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์  อ.อุไรวรรณ บัวตูม และผู้ช่วยวิทยากร คุณฐิติปกรณ์ พระกะยาพันธ์ อบรมระหว่างวันที่ 9-11 สค.59 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

          สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องเรียน 1201 ชั้น 12 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Service Design Thinking in Real World

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "Service Design Thinking in Real World“ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน

       “Service Design Thinking” คือ การประสานเครื่องมือและชุดความคิดของการออกแบบบริการ (Service Design) และการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างแนวคิดธุรกิจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการสร้างธุรกิจที่มีความแตกต่างและตรง ใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ลดความเสี่ยงจาก Unknown Factor ต่างๆ ที่มีอยู่ นอกจากนี้ เครื่องมือและชุดคิดแบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจจากการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีการซื้อซ้ำหรือบอกต่อกันไป

       หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking ในภาพรวม รู้จักเครื่องมือพื้นฐานและวิธีการใช้งานผ่านกรณีศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้งานในองค์กรและเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การ สร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและตรงต่อความต้องการของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายได้

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Massterclass รุ่นที่ 10

          สถาบันวิทยาการ สวทช. เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit for Non - IT Auditor Massterclass รุ่นที่ 10“ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ให้ความสนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 47 ท่าน

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เรียนรู้มาตรฐานต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลอมรวมการตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันเป็น Integrated Auditing โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทของการบริหารจัดการการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสามารถสื่อสารให้เข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการที่ดีได้

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป