• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ITM5)

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตร ITM5 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง

Read more...

สวทช. ผนึกความร่วมมือกับ NIA สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาหลักสูตร และวิชาการ เน้นโปรแกรมแลกเปลี่ยนการฝึกอบรม ดูงานเชิงเทคนิค การวิจัย รวมถึงทุนฝึกอบรมระหว่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโถง อาคารพระจอมเกล้า: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและนวัตกรรมบริการเพื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย เพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมองค์กรในการแข่งขันระดับสากล โดยการประยุกต์ใช้ไอซีที และนำนวัตกรรมบริการมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ ดร. คิม คียอง ซ๊อป Vice-President, National Information Society Agency (NIA) ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าว

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (GIM3) ศึกษาดูงานในประเทศ

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)" ศึกษาดูงาน Green Data Center ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Green Data Center ที่จัดว่ามีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ซึ่งเป็น Government Cloud ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ IT ของหน่วยงานภาครัฐ

 

Read more...

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตร Green for Executives รุ่นที่ 3 (G4X3) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน

        เมื่อวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช.  (NSTDA Academy) สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3) ศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน ได้แก่ 1) City of Copenhagen ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable City 2) Amager Resource Center ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy and Waste Management 3) Samsø Energy Academy ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Sustainable Energy 4) Ericsson, Stockholm ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green ICT and Innovation 5) Stockholm Public Transport & Biogas Buses ศึกษาดูงานในหัวข้อ: Green Transportation โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 22 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน “The Middle Way to Go Green” เขียวได้ไม่สุดโต่ง

        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดอบรมหลักสูตรวิถีชีวิตรับโลกร้อน “The Middle Way to Go Green” เขียวได้ไม่สุดโต่ง ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

        การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและรู้แนวปฏิบัติวิถีสีเขียวแบบไม่สุดโต่งจากมุมมองแบบ 360 องศา ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมด้านวิชาการและตัวอย่างปฏิบัติที่ win-win-win (คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม) กันทุกฝ่าย เน้นการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในสำนักงานอย่างมีความสุข

        การอบรมนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรสีเขียวให้กับองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กรสีเขียว โดยจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนขององค์กร/สังคม ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์องค์กร/สังคมสีเขียวได้อย่างสบายใจ

 

NSTDA Academy นำคณะผู้บริหารหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในประเทศ

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง นำคณะผู้เข้าอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 5 (ICT Management for ICT Manager: ITM5)" เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ Green Data Center พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ Data Center ที่มีมาตรฐานและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เรื่องการพัฒนาระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย จาก Thailand ICT excellence Award 2013 และระบบรายงานเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลของ สวทช.

Read more...

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป