• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

"Service Innovation: The Future of Value creation" by NSTDA Academy

          NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร "Service Innovation: The Future of Value creation" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...

          เมื่อองค์กรของท่านกำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น "Service Innovation"เป็น การสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า ให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุดมุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็น เลิศ (Innovation Best Practices) อบรมระหว่างวันที่ 5-6, 10-12 มี.ค.58 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor รุ่นที่ 3

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "IT Audit workshop for Non - IT Auditor รุ่นที่ 3" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างสมรรถนะ ความรู้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชันโดยการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบในชั้นเรียน ตลอดจนได้ฝึกการเขียนรายงานการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอแนะการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

Read more...

NSTDA Academy เปิดฝึกอบรมหลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักหลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย (IoT: Game Changing Technology) ณ โรงแรมโฟรวิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 28 ท่าน
          การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และผลกระทบที่เกิดขึ้น  รวมทั้งเห็นโอกาสและวิธีการทำงานกับเทคโนโลยีนี้ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างโมเดลการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี IoT และได้สัมผัสกับชิ้นงาน IoT ของจริง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Read more...

NSTDA Academy ) นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar Farm Business: FSB3) ศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้าน Solar Farm ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช.  (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar Farm Business: FSB3) ศึกษาดูงานหน่วยงานขั้นนำด้าน Solar Farm ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) Institute of Electrical Engineering of the Chinese Academy of Sciences: IEECAS รับฟังการบรรยายในหัวข้อ:  Chinese Government Policy to Drive Solar PV R&D and Business และเยี่ยมชมงานวิจัยด้าน Solar ของ IEECAS 2) Yingli Green Energy Holding Co., Ltd. เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผง Solar ของบริษัท Yingli ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแผง Solar ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 3) Baoding Corona Control Equipment Co., Ltd. ศึกษาดูงานโรงงานผลิต Inverter ของบริษัท Corona ที่เมืองเป่าติ้ง 4) Beijing Corona Science & Technology Co., Ltd รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในหัวข้อ: Solar Farm Management from Equipment Manufacturer's Point of View โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy เปิดฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar Farm Business: FSB3)

          เมื่อวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 3 (Fundamental Solar Farm Business: FSB3)" ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 34 คน

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Solar Farm การลงทุน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการ Solar Farm ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงาน Solar Farm 3 แห่ง (3 ขนาด) ได้แก่ 1) บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Read more...

งานสัมมนามิติใหม่: กลไกการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์


สวทช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ
ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2558

“มิติใหม่: กลไกการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน

Read more...

NSTDA Academy เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ISO 50001:2011 – ข้อกำหนดและการนำไปใช้งาน” รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ISO 50001:2011 – ข้อกำหนดและการนำไปใช้งาน” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 14 ท่าน

           การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ข้อกำหนด และการนำไปใช้งาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริงใน การวางแผนพลังงานและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององค์กร และเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งให้ผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว สามารถต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงาน เพื่อมุ่งสู่ระบบมาตรฐานสากลได้ 

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป