• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร Ten Types of Innovation รุ่นที่ 2

          "กลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท"... นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การสร้างนวัตกรรมตามแนวคิด Ten Types of Innovation จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน    
          วิทยากรหลัก โดย ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ร่วมกับ "Thailand Tech Startup Association" โดย คุณ ไผท ผดุงถิ่น จาก บิลค์ เอเชีย จำกัด นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ จาก"Health@Home" และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ จาก"Freshket" อบรมระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP2)

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รุ่นที่ 2 (Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP2) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 25 ท่าน
         การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้าใจกระบวนการทำงานและรู้จักเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติชั้นนำของประเทศ และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ให้บริการการพิมพ์สามมิติ คือ Fab Café ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู)

Read more...

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปแบบของโปสเตอร์

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3
“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony”
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน

 

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของโปสเตอร์

     I. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของโปสเตอร์ เนื่องจากพื้นที่การจัดงานค่อนข้างจำกัด และไม่มีบอร์ดสำหรับการติดโปสเตอร์ จึงขอให้ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จัดทำเป็น โปสเตอร์สำเร็จรูปแบบขาตั้ง X-Stand  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร

    โปสเตอร์จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย สถานที่ทำงาน บทคัดย่อ คำนำ วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ วิธีการ ผลการทดลอง วิจารณ์ผลสรุปผล และเอกสารอ้างอิง

หมายเหตุ ตามประกาศเดิม ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร ขอปรับเป็นโปสเตอร์สำเร็จรูปแบบขาตั้ง X-Stand  ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร และสูง 160 เซนติเมตร

     II. สำหรับผู้ที่ส่งรายละเอียด "บทคัดย่อ" ไม่ครบถ้วน

    จากการตรวจสอบบทคัดย่อ พบว่าส่วนใหญ่ขาดการใส่ต้นสังกัดของคณะผู้วิจัย หรือบางท่านส่งมาเฉพาะภาษาอังกฤษขาดภาษาไทย หรือบางท่านส่งมาเฉพาะภาษาไทยแต่ขาดภาษาอังกฤษ จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบบทคัดย่อของท่าน หากท่านใดพบว่า บทคัดย่อของท่านยังขาดต้นสังกัดของคณะผู้วิจัย หรือยังขาดเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรุณาส่งไฟล์ที่แก้ไขมาด่วน

    กรุณาตรวจสอบและส่ง "ไฟล์บทคัดย่อ" ที่ได้ปรับแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 2559  หากท่านไม่แก้ไขไฟล์บทคัดย่อของท่าน ทางคณะผู้จัดทำบทคัดย่อจะถือว่าท่านยินยอมให้การตีพิมพ์บทคัดย่อของท่านโดยขาดสังกัด หรือขาดภาษาใดภาษาหนึ่ง

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 1/2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2558 รอบเดือนตุลาคม

โดยมีผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 329 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 1,028 คน แบ่งออกเป็น

     ระดับ 2:  Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

                 สอบผ่าน จำนวน 12 คน จากผู้เข้าสอบ 280 คน

     ระดับ 1:  Information Technology Passport Examination (IP)

                 สอบผ่าน จำนวน 317 คน จากผู้เข้าสอบ 748 คน

 ***(ท่านสามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อย พร้อมพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบของท่าน)

 

 เกณฑ์ในการสอบผ่าน

     ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology, Strategy และ Management

     คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30%

      ระดับ FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%     
 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 5

          เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program: GPP) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 5 (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB5)"  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร แนวทางการบำรุงรักษาและลดการสูญเสียพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้อง

 

Read more...

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. เมื่่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) และระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และบังคลาเทศ สำหรับประเทศไทยจัดสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 26 แห่ง สามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/ITPEexam/

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

       สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ. ระหว่างวันที่ 4, 7-8 เมษายน 2559 จำนวน 100 คน จัด ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป