• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน: เปิดบ้าน สวทช. ปี 3 (NSTDA Open House 2015)


กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน: เปิดบ้าน สวทช. ปี 3
(NSTDA Open House 2015)
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

          กิจกรรมเยี่ยมชมสำหรับภาคเอกชน หรือ เปิดบ้าน สวทช. ปี 3 (NSTDA Open House 2015) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 11: 11th NSTDA Annual Conference (NAC2014) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฎิบัติการทดสอบต่างๆ ของ สวทช. ที่มีศักยภาพ ด้วยบุคลากรวิจัยที่มากด้วยความสามารถ และเครื่องมือเครื่องใช้อันทันสมัย ทั้งยังมีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2015/openhouse

Thai BISPA Day 2015

Thai BISPA Day 2015

          ในวาระครบรอบ 6 ปี สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (The Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) ซึ่ง ก่อตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประชุมประจำปี Thai-BISPA Day 2015 ขึ้นในหัวข้อ “วิถีสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม Culture and Innovation: From Creative Ideas to Better Ways of Life” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Read more...

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร”
(Science, Technology, and Innovation: Princess Sirindhorn's Initatives for the benefit of Thai Society)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๘
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

Read more...

เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ แห่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Press Conference Opening MIC

ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ สวทช. จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เสริมแกร่งระบบนิเวศไอทีไทย ผ่านการสนับสนุนด้านเครื่องมือและทรัพยากรระดับโลก

18 กุมภาพันธ์ 2558 - บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย ขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Innovation Center (MIC) ขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ ณ สวทช. แห่งนี้ นับเป็นหนึ่งใน 113 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก โดยมุ่งให้บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านไอทีระดับโลกสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และ สตาร์ทอัพ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่นให้กับนักศึกษา การจับคู่ธุรกิจ และให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่งอัตราการเกิดของบริษัท และการสร้างงานแรงงานไอทีที่มีคุณภาพ อันนำมาซึ่งการขยายตัวของระบบนิเวศไอทีของประเทศไทยในอนาคต ที่คาดว่าจะมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10.5 จากปี 2557 หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558

Read more...

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙

          ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๑๙๙ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว (ตามประกาศ)

          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปกรมสรรพากรได้กำหนดให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลักของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทยปถัมภ์

         

          เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2558  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-house Training ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทยปถัมภ์ จัดการอบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2007/2010 Function and Database ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ โภชนากร เภสัชกร  นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป เพื่อเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel  ตลอดจนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงรัชนี ฉลองเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

 

NSTDA Academy จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร Data Center จำนวน 2 หลักสูตร

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร Data Center จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแนวการวิเคราะห์องค์รวมของศูนย์ข้อมูล (Data Center Holistic Approach) และหลักสูตรหลักการออกแบบและบริหารปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (Data Center Design and Operations) ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยทั้ง 2 หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       หลักสูตรแนวการวิเคราะห์องค์รวมของศูนย์ข้อมูล (Data Center Holistic Approach) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานและองค์ประกอบพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการเลือก Tier และการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การลงทุนและความเสี่ยงทางธุรกิจของศูนย์ข้อมูลและผลกระทบในการบริหารศูนย์ข้อมูลในระยะยาว

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป