• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดอบรมหลักสูตร TRIZ ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของ ปตท.สผ.

         เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  จัดการอบรมหลักสูตร Creativity Development in Innovative Problem Solving by TRIZ  ให้แก่วิศวกรระดับบริหารของบริษัทฯ จำนวน 14 คน ณ  ห้อง Lotus Suite 10 โรงแรม Centara Grand at Central World

          การจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2  ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาวิศวกรขององค์กร ให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เชิงตรรกะอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยมีหลักการและฐานความรู้รองรับในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ  ซึ่งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

          อนึ่ง  หลักสูตร  TRIZ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวรัสเซียจากการค้นคว้าสิทธิบัตรต่างๆกว่า 2 ล้านฉบับตั้งแต่ปี ค.ศ 1946  เพื่อหาวิธีการที่นักประดิษฐ์ในอดีตใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้วนำมาสร้างเป็นเครื่องมือและฐานความรู้เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางวิศวกรรมและการจัดการ         

 

สวทช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

วันที่ 2 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. นางสุวิภา วรรณสาธพ   รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.] เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2556 ร่วมด้วย ดร.ศิริชัย  กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. ให้เกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

NSTDA Academy เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 5 (NIT5)

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูงเปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร "หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 5 (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT5)" ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 3 กรกฎาคม 2557 (อบรมทุกวันพุธ) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2557 นี้

     หลักสูตร NIT5 มุ่งเน้นสร้างผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์ไอซีที ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง

Read more...

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดสัมมนาเรื่อง “เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Towards Low-Carbon Business and Sustainable Development)

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Towards Low-Carbon Business and Sustainable Development) ภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 สวทช. ครั้งที่ 10 หรือ NAC 2014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ ณ ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

          การสัมมนาฯ ในหัวข้อดังกล่าว มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์การปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Green/Low-Carbon และการพัฒนาชุมชนและสังคมสู่เส้นทางของ Low-Carbon Destination อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 3 (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB3)"

        เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 3” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 18 ท่าน

       การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน อ. ณัฏฐยุทธ มนตรีสุริยการ ผู้จัดการ บริษัท ไอเอส เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานในงานระบบต่างๆ ของอาคาร การประมาณการใช้พลังงาน การคำนวณหาต้นทุนการใช้พลังงาน การตรวจสอบและการใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน การบำรุงรักษา การวิเคราะห์หาโอกาสในการลดการใช้พลังงาน การควบคุมและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นอาคารที่ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2013 ประเภทอาคารควบคุม

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ Mitsubishi และ Thai-MC

     เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมายจาก Mitsubishi Company (Thailand) Limited และ Thai-MC Company Limited ให้จัดการอบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Function and Database ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท จำนวน 22 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21A เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ ICT Roadmap เพื่อมุ่งสู่ไอทีภิบาล"

เมื่อวันที่ 10 - 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำ ICT Roadmap เพื่อมุ่งสู่ไอทีภิบาล"  ระยะเวลาอบรม 5 วัน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ COBIT 5 และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ขั้นตอนการแปลงความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปเป็นเป้าหมายด้านไอซีทีและกระบวนการด้านไอซีทีที่ต้องมีการจัดทำหรือสร้างขึ้นมา รู้ขั้นตอนการสร้างกระบวนการด้านไอซีทีของ COBIT 5 และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Roadmap สำหรับกระบวนการด้านไอซีที เพื่อนำกระบวนการด้านไอซีทีเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติจริงภายในองค์กรทีละส่วนๆ หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติผ่าน workshopต่างๆ ที่ได้ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงทำในชั้นเรียน และร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป