• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ย้ายสำนักงาน จาก อาคาร มหานครยิบซั่ม ชั้น 21A ถ.ศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6 ซอยโยธี ถ.พระรามหก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สามารถเดินทางโดยสารรถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97 ปอ.8, 44, 92, 538 หรือลงรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
          ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 0 2644 8150 หรือ http://www.nstdaacademy.com คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานพันธมิตร เปิดอบรมหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 2


          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 2  ในงานนี้มีผู้บริหารระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านคลาวด์ให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอาซียน โดยเน้นองค์ความรู้หลัก 5 ด้าน ได้แก่ Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Security และ Cloud Services ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดระยะเวลาหลักสูตรเวลา 9 เดือน รวมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Business Continuity Management Masterclass"


          เมื่อวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "Business Continuity Management Masterclass"  ระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยง เตรียมการป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก จัดทำแผนกู้คืนระบบงาน จัดทำแผนรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักที่เกิดขึ้น และจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบซึ่งอ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุด ได้แก่ BCI 2013, ISO 22301:2012, ITIL 3, COBIT 5 และ ISO/IEC 27001:2013 พร้อมฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 9 Workshops การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

      เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (New Energy Wave Leader: NEW2)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และแนวทางการจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน

 

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Enterprise Architecture Masterclass" รุ่นแรก

         
           เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "Enterprise Architecture Masterclass"  ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรทีมีผลการต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา การร่วมอภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

         การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จำนวนมากถึง 37 คน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมรุ่น 2 อบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม www.nstdaacademy.com/EAM 

 

Read more...

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ Mitsubishi และ Thai-MC

   

        เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ร่วมกับ Mitsubishi Company (Thailand) Limited และ Thai-MC Company Limited  จัดการอบรมหลักสูตร Intermediate Microsoft Excel 2010/2007 รุ่น 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  จำนวน 25 คน เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพNSTDA Academy จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ บมจ. กรุงไทย

         

         เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557  สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training  ได้รับมอบหมาย จาก บมจ. กรุงไทย ให้จัดการอบรมหลักสูตร Microsoft Access Basic & Intermediate Techniques รุ่นที่ 1  ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร และฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า จำนวน 23 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2102 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 21A เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งาน Access ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมืออาชีพ


 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป