• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว



 • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy จัดเสวนาระดมความคิดเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing Technology: 3DP)”

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) จัดเสวนาระดมความเห็นต่อโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร “เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing Technology: 3DP)” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

          หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ และเข้าใจกระบวนการในการพิมพ์งานสามมิติ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มองเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้งานพิมพ์สามมิติในงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบสร้างสรรค์ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานอุตสาหกรรม งานวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนการประเมินต้นทุน ราคา ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีและตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีสามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรืออุตสาหกรรมได้

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 4"

          เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร รุ่นที่ 4” ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 15 ท่าน

          การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฏฐยุทธ มนตรีสุริยการ ผู้จัดการ บริษัท ชุ่มสุรีย์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานในงานระบบต่างๆ ของอาคาร การประมาณการใช้พลังงาน การคำนวณหาต้นทุนการใช้พลังงาน การใช้เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน การบำรุงรักษา การวิเคราะห์หาโอกาสในการลดการใช้พลังงาน การควบคุมและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นอาคารที่ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2013 ประเภทอาคารควบคุม 

Read more...

NSTDA Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เปิดฝึกอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013 รุ่นที่ 2" กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

          หลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงกับนโยบาย ขั้นตอน ปฏิบัติ รวมถึงงานเทคนิคที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนสามารถดำเนินงานเทคนิคเพื่อลดความเสี่ยงและสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001 โดยเน้นการฝึกใช้เครื่องมือ และสร้างความรู้ด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องตามแต่ละโดเมน ซึ่งผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกองค์กรควรศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

Read more...

สวทช. มอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557

วันที่ 2 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น. นางสุวิภา วรรณสาธพ   
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [สวทช.]
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ให้กับผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีประจำปี 2557
และ เสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที”
โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวรพร ปุณยกนก ผู้สอบผ่านและรับทุนไปดูงานประเทศญี่ปุ่น
ดำเนินรายการโดย ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.
และผู้มีเกียรติเป็นพยานร่วมงานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอที ประจำปี 2557 ณ ห้องออดิทอเรียม ส่วนงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทุนสนับสนุนของ สรอ.ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2558 จำนวน 100 คน
จัด ณ ห้องฝึกอบรม 302,304 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ





 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค  ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 จำนวน 37 คน
จัด ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  ถนนงามวงศ์วาน

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมและจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ให้กับพนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 จำนวน 50 คน
จัด ณ ห้องประชุม Customer Focused (โรงอาหาร ชั้น 2) อาคารบริหาร 1 กสท หลักสี่ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

 

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป