• หลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

 • หลักสูตรกรีน

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว • IT Certificate

  สอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล กับ "ITPE"


 • บริการฝึกอบรม

  บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และไอที และบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม


Latest News

NSTDA Academy เปิดตัวจัดอบรมหลักสูตรน้องใหม่ โดย Innovation Practices Program

          NSTDA Academy เปิดตัวจัดอบรมหลักสูตรน้องใหม่ โดย Innovation Practices Program ในหัวข้อ“Service Innovation: The Future of Value creation นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่”ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ท่านคิดค้นบริการข้อเสนอใหม่ๆ ที่ลูกค้าประจำยังต้องบอกต่อ...
          เมื่อองค์กรของท่านกำลังมองหากระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ไหลลื่นขึ้น "Service Innovation"เป็นการสอนให้ใช้เครื่องมือต่างๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณีศึกษาจริง เพื่อตอบโจทย์การทำงาน-ลูกค้า ให้เห็นถึงปัญหา นำไปอุดช่องโหว่ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่สุดมุ่งเน้นให้ตอบโจทย์นวัตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practices) อบรมระหว่างวันที่ 17-18, 22-24 ก.ย.57  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 2: Fundamental Information Technology Professional Examination (FE) ระหว่างวันที่  10-11, 16-18  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

โครงการฝีกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

        สถาบันวิทยาการ สวทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP) ระหว่างวันที่  2-4  กันยายน  2557 ให้กับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด ณ ห้องไทยพาณิชย์ 2 ชั้น 22 อาคารส่วนกลาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

NSTDA Academy จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ SCG Logistics Management Co.,Ltd.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

           สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มหรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจาก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistics Management Co.,Ltd.) ให้จัดการอบรมหลักสูตร Intermediate Microsoft Excel 2010/2007  ประจำปี 2557 จำนวน 3  รุ่น  โดยได้จัดการอบรมรุ่นที่ 1  ไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท จำนวน 25 คน  เมื่อวันที่ 15 - 17  กันยายนที่่ผานมา  ณ ห้อง ITC1 อาคาร 24/1 บางซื่อ

          การจัดอบรมทั้ง 3  รุ่นนี้   เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ SCG Logistics ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาและฝึกฝนทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านการ บริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งสามารถเข้าใจถึงการใช้สูตรและฟังก์ชั่นของ Microsoft Excel เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NSTDA Academy จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้าน ICT สำหรับผู้บริหารของโรงงานยาสูบ

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยงานบริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training ได้รับมอบหมายจากโรงงานยาสูบ ให้จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ด้าน ICT สำหรับผู้บริหารของโรงงานยาสูบ เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านไอซีที เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคของ AEC ให้แก่บุคลากรระดับบริหาร และปฏิบัติการ จำนวน 60 คน ในรูปแบบการบรรยายเรื่อง ICT Megatrend 2020 และ Trend IT เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนุพล สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ICE Solution จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานโรงงานยาสูบ
NSTDA Academy จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3)

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass: GIM3" พร้อมมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วยผู้บริหารสายงานไอซีทีหรือเทียบเท่ารวมจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน

Read more...

NSTDA Academy จัดพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3)

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives: G4X3) พร้อมมอบวุฒิบัตรแด่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ห้อง Alpha โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

Read more...

 พันธมิตร

                            Read more...
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเครือข่ายออนไลน์ของเราได้ที่

         
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป