หน้าแรก ลงทะเบียน กำหนดการ LCA กำหนดการ CFP สถานที่จัดงาน วิธีการชำระเงิน

  CFA
 
 
โครงการที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint Assessment Training Project for Consultants)

หลักการและเหตุผล

         จากปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบถึงวงจรการผลิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และการทำลาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบ และมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภคต้องร่วมกันรับผิดชอบ หลายๆ ประเทศได้มีการกำหนดให้มีมาตรฐานการแสดงปริมาณคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

         ปัจจุบันประเทศไทย หลายๆ หน่วยงานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต้องเร่งปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน แต่ปัญหาหลักของของประเทศไทยคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ที่เป็นที่ปรึกษา และผู้ตรวจการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นอย่างมาก

         ดังนั้น สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products : XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงเปิด โครงการที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Assessment Training Project for Consultants) เพื่อเร่งสร้างที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก

         การจะเป็นที่ปรึกษาฯ ได้นั้น ตามเงื่อนไขของ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย

 1. ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาต้องได้รับการฝึกอบรม 2 หลักสูตรดังนี้
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
  • การประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products)
 2. ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาต้องทำการประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1 ผลิตภัณฑ์ สำหรับ 1 องค์กร ซึ่งต้องผ่านกระบวนการรับรองผลการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จาก องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 3. ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด อาทิเช่น วุฒิการศึกษา ฯลฯ จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็น ที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทยได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างบุคคลที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาการประเมินด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย รวมถึงผู้ที่ต้องการต่อยอดเป็นผู้ตรวจประเมินด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอนาคต
 2. เพื่อศึกษาและคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อนำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้ไปขอการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งให้การรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 4. เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้จากการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน

กลุ่มเป้าหมาย

  การพัฒนาที่ปรึกษาสำหรับเครือข่ายบริการวิศวการ ซึ่งอาจมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาก่อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
 1. ผู้ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในด้านวิศวการ
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์เหมาะสมในการพัฒนาเป็นผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านวิศวการ อย่างน้อย 5 ปี
 3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานเชิงวิศวกรรม
 4. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
 5. ผู้ชำนาญการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจมีตำแหน่งหน้าที่บ่งบอกถึงความชำนาญในสาขาที่เหมาะสม
 6. ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการสร้างที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในองค์กร

สถานที่การจัดอบรม

         โรงแรมเซ็นต์จูรี่ กรุงเทพฯ (Century Park Hotel) เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาหลักสูตรของโครงการฯ

  โครงการที่ปรึกษาด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตร หลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
  อบรมวันที่ 21- 23 เมษายน 2554 ระยะเวลาการเรียนจำนวน 3 วัน ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท
 2. หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)
  ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
  อบรมวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลาการเรียนจำนวน 3 วัน ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

         โดยผู้ที่สนใจมีความประสงค์ที่ต้องการเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม
ลงทะเบียน 2 หลักสูตร รับส่วนลดจาก 24,000 บาท เหลือ 20,000 บาท ทุกหลักสูตรชำระเงินก่อนวันที่ 12 เมษายน 2554

หมายเหตุ :

 1. กำหนดการสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรม
 2. ผู้ที่เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัติจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-642-5001 ถึง 8 ต่อ 122, 124 (ธวัชชัย, บรรยงก์)

Download

 


Brochore

 
     
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวน
View My Stats
 
หน้าแรก l ลงทะเบียน l กำหนดการ LCA l กำหนดการ CFP l สถานที่จัดงาน | วิธีการชำระเงิน |
  สถาบันวิทยาการ สวทช.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Call Center: 0-2642-5001-8